شنبه 10 بهمن 1388
شهادت می دهم

خدایا

شهادت می دهم


شهر من دیر زمانیست

       میهمان همه شاپرک های تو است

هم قدم همه پاکی هاست


شهادت می دهم

             هیچ نگاهی انزجار ناباوری را نچشیده


شهادت می دهم

   دست های مردم شهر من 

        هرگز دستی را به سردی از خود نرانده

و هم راز هیچ سِحری از وادی جنون نبوده


خدایا شهادت می دهم 

                هیچ مردی درونش از ناپاکی فوران نکرده هرگز

         و هیچ زنی

               در خیال هرزگیش غوطه ور نبوده


خدایا شهادت می دهم

         شهر آشوبی در قلب هیچ کدام از مردم این شهر نمانده


                             پروردگارا

زمانه افسون را که بگذرانم

         زمانه التهابم را منکر بشوم


توان پس گرفتن همه شهادت هایم را دارم


اما حالا


                شهادت میدهم


من در قعر افسونگری وا مانده ام

     و در التهاب حضورم


سخت پریشانم


* سیمین *


http://rack1.vladstudio.com/jpg_low/1024x768/vladstudio_blueflame_1024x768.jpg

       کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ