دوشنبه 17 اسفند 1388
خودت خواستی

 ---   برای بهانه ای که خواستی تا رها باشی اینهم بهانه ----- 

 

 

انگار بهانه می خواستی 

 

 انگار روز های بی ترانه می خواستی  

 

باشد بهانه را ساخته ام  

 

بیا بردار و بی من سر کن با خود و 

 

یادت بماند که خودت خواستی  

 

*سیمین *  

 

  

 

کدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ